Informace spotřebiteli

Provozovatel této internetové stránky, společnost Pavel Morávek., IČ: 642 61 271, se sídlem Cihelna II.629 Konice, 79852.

Jsme u České národní banky registrování jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Kontaktní informace

Pavel Morávek

Adresa: Masarykova třída 36, Olomouc, 77900

Email: info@czfinance.cz

Odměna za zprostředkování

Samostatný zprostředkovatel má za zprostředkování úvěru nárok na odměnu od poskytovatele dle konkrétního typu úvěru a poskytovateleSamostatný zprostředkovatel nikdy nepobírá odměnu přímo od spotřebitele. Spotřebitel má právo zažádat o informaci o výši odměny pro Samostatného zprostředkovatele v případě vlastní písemné žádosti.

Mechanismus vyřizování stížností

Pavel Morávek. postupuje v případě řešení stížností v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na základě interního mechanismu vyřizování stížností, který je spotřebiteli zpřístupněn na základě jeho písemné žádosti.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že se spotřebitel obrátí na soud, je místně příslušný obecný soud společnosti Pavel Morávek v době podání žaloby. V případě sporu ze smlouvy o úvěru má spotřebitel možnost řešit spor mimosoudně před finančním arbitrem nebo před Českou národní bankou, není-li k řešení takového sporu finanční arbitr oprávněn.

Orgán dohledu

Dohled nad společností Pavel Morávek. vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28115 03 Praha 1.

Reklamační řád

Vydaný samostatným zprostředkovatelem:

Pavel Morávek, IČ: 642 61 271

Sídlo: Cihelna II. 629, 79852 Konice

Provozovna: Masarykova třída 39, 77900 Olomouc

(dále jen „SZ“)

1. Úvodní ustanovení

1.1.

Tento reklamační řád upravuje postupy, práva a povinnosti při uplatňování reklamací a podání stížností ze strany Zákazníků. Pokud je Zákazník přesvědčen, že zprostředkování finanční služby nebylo poskytnuto podle příslušných právních předpisů nebo není se zprostředkováním finanční služby spokojen, může podat reklamaci nebo stížnost. Poznatky a informace získané při přijímání a vyřizování reklamací a stížností Zákazníky, jakož i zájemce o spotřebitelský úvěr pro samostatného zástupce jedním z prostředků pro zvyšování kvality zprostředkování finančních služeb.

2. Vymezení pojmů a základní principy

2.1.

Reklamace je podání, který Zákazník uplatňuje právo z odpovědnosti za vady spotřebitelského úvěru zprostředkovaného SZ z důvodu nedodržení povinností vyplývajících pro SZ ze zákona č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru nebo zákona č.634/1992 Sb., ochraně spotřebitele nebo vyplývajících z jiných právních předpisů. Za reklamaci se nepovažuje podání Zákazníka nesporného charakteru (např. žádost o vydání náhradní evidence splátek).

2.2.

Stížnost je podání Zákazníka směřující vůči jednání SZ která poukazuje na nedostatky v postupech, případně směřuje vůči způsobu poskytování informací či obsahu poskytnutých informaci v komunikaci se Zákazníkem.

Stížnost se zpravidla týká procesní stránky zprostředkování spotřebitelského úvěru. Pokud není uvedeno jinak, pro náležitosti stížností, postupy a lhůty pro jejich vyřízení platí přiměřené ustanovení článků tohoto Reklamačního řádu, které upravují Reklamace.

2.3.

Reklamační řád je tento dokument upravující postupy, vzájemná práva a povinnosti SZ jako zprostředkovatele a Zákazníka jako spotřebitele v rámci reklamačního řízení.

2.4.

Reklamační řízení je řízení, které vede SZ se Zákazníkem na základě uplatnění nároku Zákazníka z vad zprostředkování finanční služby a kvality služby v rozsahu a způsobem dle příslušných právních předpisů a tohoto reklamačního řádu.

2.5.

Vyřízení reklamace je ukončení Reklamačního řízení vyhověním nebo zamítnutímreklamace.

2.6.

Zákazník (spotřebitel) je pro účely tohoto Reklamačního řádu fyzická osoba, kterápožádala o zprostředkování spotřebitelského úvěru.

2.7.

SZ je fyzická osoba, která zprostředkovává spotřebitelské úvěry na základě registrace a povolení ČNB.

3. Podmínky Reklamace

3.1.

Každý Zákazník má právo na službu v běžné kvalitě při splnění všech podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Každý zákazník má právo na podání Reklamace, uplatnění nároků z vad poskytnuté služby, nárok na náhradu škody, právo na informace a ochranu ekonomických zájmů a na podání podmětů a stížností orgánům dozoru, dohledu a kontroly. Každý Zákazník má právo na ochranu před nepřiměřenými podmínkami ve spotřebitelských smlouvách

3.2.

Reklamací se rozumí uplatnění nároku Zákazníka jako uživatele služeb na prošetření vhodnosti a kvality služeb poskytovaných a uplatnění odpovědnosti za vady produktů a služeb.

3.3.

Reklamaci může uplatnit:

 • Zákazník, pokud o poskytnutí služby spojené s domáháním se nápravy ve věci vhodnosti či kvality poskytnuté služby.
 • Zákazník se domáhá nápravy, pokud jde o informaci o službě nebo upozorňuje na nedostatky v postupech.

4. Uplatnění a vyřízení Reklamace

4.1.

Zákazník je oprávněný podat Reklamaci vždy, když to uzná za vhodné

4.2.

Zákazník je povinný v reklamaci určitě a srozumitelně uvést reklamovanou událost nebo skutečnost, kterou namítá, a své tvrzení také prokázat, zejména předložením relevantních dokumentů a poskytnutím ověřitelných informací.

4.3.

Reklamace tak musí obsahovat alespoň:

 • údaje Zákazníka v takovém rozsahu, aby bylo možné Zákazníka identifikovat a informovat ho o Vyřízení Reklamace (jméno, příjmení, adresa pro doručování, e-mail, telefon)
 • dostatečný popis události nebo skutečnosti, kterou Zákazník reklamuje s uvedením případných dat, částek nebo jiných údajů
 • další relevantní údaje
 • případnou dokumentaci

4.4.

Zákazník v Reklamaci uvedené právo, které v důsledku reklamované vady vůči SZ uplatňuje, přičemž s ohledem na povahu poskytované služby jsou právy, které zákazník vůči SZ může uplatňovat, tyto:

 • odstranění vady a jde-li o neodstranitelné vady bránící řádnému užívání poskytnuté služby může požadovat, pokud je to možné, poskytnutí náhradní služby nebo má právo od smlouvy odstoupit
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné, zákazník má právo na přiměřenou slevu z ceny služby

4.5.

Pokud SZ nebudou předloženy spolu s Reklamací předloženy výše uvedené informace a příslušná dokumentace, tak aby mohla být Reklamace vyřešena, SZ vyzve Zákazníka k jeho odstranění

4.6.

SZ je povinen takto uplatněnou a případně doplněnou reklamaci přijmout a rozhodnout o její oprávněnosti a vyřídit ji ve lhůtách stanovených dále v tomto Reklamačním řádu. Lhůty rozhodné pro vyřízení Reklamace začínají běžet až ode dne, kdy byly SZ prokázány všechny skutečnosti, které Zákazník v Reklamaci uvádí a jejichž prokázání ze strany Zákazníka je nezbytné pro řádné vedení Reklamačního řízení. Za účelem doplnění informací potřebných pro rozhodnutí o Reklamaci je SZ oprávněna kontaktovat zákazníka a žádat o doplnění nezbytných údajů formou a způsobem stanovených SZ.

4.7.

Pokud Zákazník ve stanoveném termínu 30 dnů Reklamaci nedoplní a z tohoto důvodu není možné reklamaci objektivně ze všech hledisek posoudit, nebude se SZ Reklamací zabývat, o tomto je povinen Zákazníka ve výzvě k doplnění řádně poučit.

4.8.

Zákazník může podat Reklamaci jedním z následujících způsobů:

 • telefonicky: +420 774 744 459
 • písemně na adresu: Masarykova třída 39, Olomouc, 77900
 • emailem: reklamace@czfinance.cz
 • osobně v kanceláři: Masarykova třída 39, Olomouc, 77900

5. Postup při vyřizování Reklamací

5.1.

SZ je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o uplatnění reklamace, kde je uvedeno: kdy, obsah a jakým způsobem bude reklamace vyřízena. Potvrzení o uplatnění Reklamace musí být doručena bez zbytečného odkladu (stejným způsobem, jak byla doručena), nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení Reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má zákazník možnost prokázat uplatnění Reklamace jiným způsobem

5.2.

SZ je povinen při podání Reklamace poučit zákazníka o jeho právech v rámci Reklamačního řízení v souladu s právními předpisy a na základě rozhodnutí zákazníka, které z těchto práv uplatňuje a následně bez zbytečného odkladu o vyřízení Reklamace.

5.3.

SZ je povinen rozhodnout o Vyřízení reklamace Zákazníka do 30 dnů ode dne uplatnění řádné Reklamace.

5.4.

SZ je povinen vyřídit Reklamaci včas a doručit potvrzení o výsledku Zákazníkovi nejpozději poslední den lhůty podle tohoto Reklamačního řádu. Potvrzení o výsledku Vyřízení reklamace musí obsahovat datum, způsob vyřízení, provedení kroků k nápravě a době jejich trvání nebo písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

5.5.

SZ doručí informaci o výsledku Vyřízení reklamace Zákazníkovi.

5.6.

Reklamace vyřizovat je oprávněna SZ Pavel Morávek, tel.: +420 774 744 459.

5.7.

Pokud Zákazník nebude s vyřízením Reklamace spokojen, je oprávněn se obrátit na:

 • poskytovatele služby/úvěru
 • ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
 • Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 11000 Praha 1

6. Všeobecná ustanovení

6.1.

SZ vede evidenci o reklamacích a je povinen ji na požádání předložit orgánu dohledu.

6.2.

Evidence o reklamacích musí obsahovat zejména údaje o:

 • dat uplatnění Reklamace
 • datu a způsobu vyřízení reklamace
 • pořadovém čísle dokladu o uplatnění reklamace

6.3.

Pokud SZ jedná při vyřizování podání s osobou odlišnou od osoby Zákazníka, je oprávněna a povinen požadovat hodnověrné prokázání oprávnění na zastupování Zákazníka (předložením originálu nebo ověřené kopie plné moci k zastupování a platného dokladu totožnosti).

6.4.

Náklady spojené s vyřízením reklamace snáší xxx. Zákazník má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním Reklamace. Vyřízením Reklamace není dotčeno právo Zákazníka na náhradu škody podle zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník a dalších právních předpisů.

6.5.

SZ je oprávněna, zejména v závislosti na změnách příslušných právních předpisů, tento Reklamační řád jednostranně změnit nebo úplně nahradit. Úplné znění Reklamačního řádu se zpracovanými změnami SZ zveřejňuje nejpozději v den účinnosti v kanceláři SZ.

6.6.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 3. 2017

SchválilPavel Morávek dne: 15.02.2017.

Bez poplatků předem

Bez poplatků předem

Nikdo po Vás nebude chtít předem žádné registrační poplatky. Naše služby jsou bez skrytých poplatků.

Na rychlosti záleží

Rychlé jednání

Víme, že na rychlosti záleží a proto se snažíme proces schválení maximálně urychlit.

Pomůžeme vám

Odborné poradenství

Naše mnohaleté zkušenosti zúročujeme v poradenství. Pomůžeme vám zorientovat se ve světě financí.