Reklamační řád

Vydaný samostatným zprostředkovatelem:

Pavel Morávek, IČ: 642 61 271

Sídlo: Cihelna II. 629, 79852 Konice

Provozovna: Masarykova třída 39, 77900 Olomouc

(dále jen „SZ“)

1. Úvodní ustanovení

1.1.

Tento reklamační řád upravuje postupy, práva a povinnosti při uplatňování reklamací a podání stížností ze strany Zákazníků. Pokud je Zákazník přesvědčen, že zprostředkování finanční služby nebylo poskytnuto podle příslušných právních předpisů nebo není se zprostředkováním finanční služby spokojen, může podat reklamaci nebo stížnost. Poznatky a informace získané při přijímání a vyřizování reklamací a stížností Zákazníky, jakož i zájemce o spotřebitelský úvěr pro samostatného zástupce jedním z prostředků pro zvyšování kvality zprostředkování finančních služeb.

2. Vymezení pojmů a základní principy

2.1.

Reklamace je podání, který Zákazník uplatňuje právo z odpovědnosti za vady

spotřebitelského úvěru zprostředkovaného SZ z důvodu nedodržení povinností

vyplývajících pro SZ ze zákona č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru nebo zákona č.634/1992 Sb., ochraně spotřebitele nebo vyplývajících z jiných právních předpisů. Za reklamaci se nepovažuje podání Zákazníka nesporného charakteru (např. žádost o vydání náhradní evidence splátek).

2.2.

Stížnost je podání Zákazníka směřující vůči jednání SZ která poukazuje na nedostatky v postupech, případně směřuje vůči způsobu poskytování informací či obsahu poskytnutých informaci v komunikaci se Zákazníkem.

Stížnost se zpravidla týká procesní stránky zprostředkování spotřebitelského úvěru. Pokud není uvedeno jinak, pro náležitosti stížností, postupy a lhůty pro jejich vyřízení platí přiměřené ustanovení článků tohoto Reklamačního řádu, které upravují Reklamace.

2.3.

Reklamační řád je tento dokument upravující postupy, vzájemná práva a povinnosti SZ jako zprostředkovatele a Zákazníka jako spotřebitele v rámci reklamačního řízení.

2.4.

Reklamační řízení je řízení, které vede SZ se Zákazníkem na základě uplatnění nároku Zákazníka z vad zprostředkování finanční služby a kvality služby v rozsahu a způsobem dle příslušných právních předpisů a tohoto reklamačního řádu.

2.5.

Vyřízení reklamace je ukončení Reklamačního řízení vyhověním nebo zamítnutím

reklamace.

2.6.

Zákazník (spotřebitel) je pro účely tohoto Reklamačního řádu fyzická osoba, kterápožádala o zprostředkování spotřebitelského úvěru.

2.7.

SZ je fyzická osoba, která zprostředkovává spotřebitelské úvěry na základě

registrace a povolení ČNB.

3. Podmínky Reklamace

3.1.

Každý Zákazník má právo na službu v běžné kvalitě při splnění všech podmínek

stanovených příslušnými právními předpisy. Každý zákazník má právo na podání

Reklamace, uplatnění nároků z vad poskytnuté služby, nárok na náhradu škody, právo na informace a ochranu ekonomických zájmů a na podání podmětů a stížností orgánům dozoru, dohledu a kontroly. Každý Zákazník má právo na ochranu před nepřiměřenými podmínkami ve spotřebitelských smlouvách

3.2.

Reklamací se rozumí uplatnění nároku Zákazníka jako uživatele služeb na prošetření vhodnosti a kvality služeb poskytovaných a uplatnění odpovědnosti za vady produktů a služeb.

3.3.

Reklamaci může uplatnit:

- Zákazník, pokud o poskytnutí služby spojené s domáháním se nápravy ve věci vhodnosti

či kvality poskytnuté služby

- Zákazník se domáhá nápravy, pokud jde o informaci o službě nebo upozorňuje na nedostatky v postupech.

4. Uplatnění a vyřízení Reklamace

4.1.

Zákazník je oprávněný podat Reklamaci vždy, když to uzná za vhodné

4.2.

Zákazník je povinný v reklamaci určitě a srozumitelně uvést reklamovanou událost nebo skutečnost, kterou namítá, a své tvrzení také prokázat, zejména předložením relevantních dokumentů a poskytnutím ověřitelných informací.

4.3.

Reklamace tak musí obsahovat alespoň:

- údaje Zákazníka v takovém rozsahu, aby bylo možné Zákazníka identifikovat a

informovat ho o Vyřízení Reklamace (jméno, příjmení, adresa pro doručování, e-mail,

telefon)

- dostatečný popis události nebo skutečnosti, kterou Zákazník reklamuje s uvedením

případných dat, částek nebo jiných údajů

- další relevantní údaje

- případnou dokumentaci

4.4.

Zákazník v Reklamaci uvedené právo, které v důsledku reklamované vady vůči SZ uplatňuje, přičemž s ohledem na povahu poskytované služby jsou právy, které zákazník vůči SZ může uplatňovat, tyto :

- odstranění vady a jde-li o neodstranitelné vady bránící řádnému užívání poskytnuté

služby může požadovat, pokud je to možné, poskytnutí náhradní služby nebo má právo od

smlouvy odstoupit

- jde-li o jiné vady neodstranitelné, zákazník má právo na přiměřenou slevu z ceny služby

4.5.

Pokud SZ nebudou předloženy spolu s Reklamací předloženy výše uvedené

informace a příslušná dokumentace, tak aby mohla být Reklamace vyřešena, SZ vyzve Zákazníka k jeho odstranění

4.6.

SZ je povinen takto uplatněnou a případně doplněnou reklamaci přijmout a

rozhodnout o její oprávněnosti a vyřídit ji ve lhůtách stanovených dále v tomto

Reklamačním řádu. Lhůty rozhodné pro vyřízení Reklamace začínají běžet až ode dne, kdy byly SZ prokázány všechny skutečnosti, které Zákazník v Reklamaci uvádí a jejichž prokázání ze strany Zákazníka je nezbytné pro řádné vedení Reklamačního řízení. Za účelem doplnění informací potřebných pro rozhodnutí o Reklamaci je SZ oprávněna kontaktovat zákazníka a žádat o doplnění nezbytných údajů formou a způsobem

stanovených SZ.

4.7.

Pokud Zákazník ve stanoveném termínu 30 dnů Reklamaci nedoplní a z tohoto

důvodu není možné reklamaci objektivně ze všech hledisek posoudit, nebude se SZ Reklamací zabývat, o tomto je povinen Zákazníka ve výzvě k doplnění řádně poučit.

4.8.

Zákazník může podat Reklamaci jedním z následujících způsobů:

- telefonicky:                 +420 774 744 459

- písemně na adresu:     Masarykova třída 39, Olomouc, 77900

- emailem:                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- osobně v kanceláři:      Masarykova třída 39, Olomouc, 77900

5. Postup při vyřizování Reklamací

5.1.

SZ je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o uplatnění reklamace, kde je uvedeno: kdy, obsah a jakým způsobem bude reklamace vyřízena. Potvrzení o uplatnění Reklamace musí být doručena bez zbytečného odkladu (stejným způsobem, jak byla doručena), nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení Reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má zákazník možnost prokázat uplatnění Reklamace jiným způsobem

5.2.

SZ je povinen při podání Reklamace poučit zákazníka o jeho právech v rámci

Reklamačního řízení v souladu s právními předpisy a na základě rozhodnutí zákazníka, které z těchto práv uplatňuje a následně bez zbytečného odkladu o vyřízení Reklamace.

5.3.

SZ je povinen rozhodnout o Vyřízení reklamace Zákazníka do 30 dnů ode dne

uplatnění řádné Reklamace.

5.4.

SZ je povinen vyřídit Reklamaci včas a doručit potvrzení o výsledku Zákazníkovi

nejpozději poslední den lhůty podle tohoto Reklamačního řádu. Potvrzení o výsledku Vyřízení reklamace musí obsahovat datum, způsob vyřízení, provedení kroků k nápravě a době jejich trvání nebo písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

5.5.

SZ doručí informaci o výsledku Vyřízení reklamace Zákazníkovi.

5.6.

Reklamace vyřizovat je oprávněna SZ Pavel Morávek, tel.: +420 774 744 459.

5.7.

Pokud Zákazník nebude s vyřízením Reklamace spokojen, je oprávněn se obrátit na :

- poskytovatele služby/úvěru

- ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

- Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 11000 Praha 1

6. Všeobecná ustanovení

6.1.

SZ vede evidenci o reklamacích a je povinen ji na požádání předložit orgánu dohledu.

6.2.

Evidence o reklamacích musí obsahovat zejména údaje o :

- dat uplatnění Reklamace

- datu a způsobu vyřízení reklamace

- pořadovém čísle dokladu o uplatnění reklamace

6.3.

Pokud SZ jedná při vyřizování podání s osobou odlišnou od osoby Zákazníka, je

oprávněna a povinen požadovat hodnověrné prokázání oprávnění na zastupování

Zákazníka (předložením originálu nebo ověřené kopie plné moci k zastupování a platného dokladu totožnosti).

6.4.

Náklady spojené s vyřízením reklamace snáší xxx. Zákazník má právo na úhradu

nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním Reklamace. Vyřízením Reklamace není dotčeno právo Zákazníka na náhradu škody podle zákona č.89/2012 Sb.

Občanský zákoník a dalších právních předpisů.

6.5.

SZ je oprávněna, zejména v závislosti na změnách příslušných právních předpisů, tento Reklamační řád jednostranně změnit nebo úplně nahradit. Úplné znění Reklamačního řádu se zpracovanými změnami SZ zveřejňuje nejpozději v den účinnosti v kanceláři SZ.

6.6.

tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 3. 2017

SchválilPavel Morávek , podpis :…………………………… dne: 15.02.2017